PF 2021

PF 2021Přejeme Vám mnoho úspěchů,
štěstí a zdraví v roce 2021
i v letech nadcházejicích.


UPOZORNĚNÍ:
Vážení přátelé platební e-brána je z technických důvodů mimo provoz,
za pochopení děkujeme.

Finanční dar

Částku v minimální hodnotě 100 Kč prosím převeďte na číslo účtu, uvedené v potvrzovacím e-mailu. Variabilní symbol se vám vygeneruje automaticky po vyplnění formuláře. Pokud si budete přát potvrzení pro účely daňového přiznání, nezapomeňte prosím uvést také své jméno a adresu. Potvrzení Vám bude zasláno po připsání částky na náš účet. Připomínáme, že fyzické osoby mají možnost odečíst od svého základu daně hodnotu darů (bezúplatné plnění) poskytnutých na dobročinné účely, pokud jejich úhrnná hodnota za zdaňovací období (rok) přesáhne 2% daňového základu anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu je možné odečíst nejvýše 15% ze základu daně (viz § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů). Pokud fyzická osoba nepodává daňové přiznání sama, předloží doklady o poskytnutých darech své mzdové účtárně, jež je zohlední v jejím ročním zúčtování daně. Právnické osoby mají možnost odečíst od svého základu daně hodnotu darů (bezúplatné plnění) poskytnutých na dobročinné účely, přičemž hodnota každého daru musí činit alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně (viz § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů).

Zpozornění pro klienta-dárce: Nadace (obdarovaný) má za zákonnou povinnost dle z.č. 253/2008 Sb. Provádět identifikace plátce-klienta-dárce a ověřit výši darované částky. Pokud uváděna  data klienta takové ověření neumožní, bude dar neprodleně vrácen zpět, nelze jej přijmout. Jde o opatření proti podvodným transakcím.
U plateb vyšších jak 250.000 Kč, 10.000 EUR, 10.000 USD je klient povinen uvádět číslo darovací smlouvy na jejímž základě se spolupráce realizuje nebo jiné označení prokazující spolupráci mezi nadací a klientem (dopis apod.)

Limity pro platby v jednotlivých měnách:
CZK - jednorázová platba maximálně 1.000.000 Kč jedenmilionkorunčeských.
USD - jednorázová platba maximálně 10.000.000 USD.
EUR - jednorázová platba maximálně 10.000.000 EUR .
Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ

Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou vznikla v srpnu 1991 jako nevládní, nezisková organizace. Před Vámi je nadační materiál, který ve stručnosti poskytuje informace ke Společnosti DUHA. Tento materiál je Vám předkládán s vědomím, že máte plné právo  být informováni „koho“ hokejisté, umělci jako kmotři a dárci podporují. To je jeden aspekt podané informace, na druhé straně jsou partneři nadace stejně připraveni k provázání ke spolupráci s Vámi, pokud o to stojíte, což je přínos ekonomický, obchodní.

KOHO A CO PODPORUJE SPOLEČNOST DUHA?

Společnost DUHA podporuje přes 50 center – stacionářů, ústavů, dětských domovů s postiženými dětmi. Nevyhýbáme se podpoře individuelních žádostí směřujících k nákupu pomůcek, kočárků pro postižené děti, vozíků apod. Jak centra tak i individuelní žádosti podporujeme v rámci celé ČR, tedy nejsme územně vázány pro poskytnutí pomoci. Následkem dětské mozkové obrny (zpravidla při porodu) dochází k tělesnému, mentálnímu, zrakovému, sluchovému postižení, děti pak na sebe „vztahují“ další nemoci jakými jsou diabetes, různé záchvatové stavy apod. Pomoc poskytujeme v rámci vyhlášených projektů „Nemysli jen na sebe“ a „Korunka ke korunce“, když tyto projekty směřují k organizování léčebných pobytů na horách, u moře, k organizování sportovních, kulturních akcí pro postižené děti, opět v rámci celé ČR, zároveň realizujeme přestavby jednotlivých center (Žatec, Vrchlabí) do vybavujeme centra potřebnými pomůckami apod. Prostřednictvím projektu „Půjčovna vozíků, pomůcek“ bezplatně zapůjčujeme vozíky, speciální kočárky, rehabilitační stoly a to jak do center, tak i na základě individuelních žádostí, tato pomoc je bezplatná, a od roku 1995 velmi žádaná. Prostřednictvím projektu „Zdravé zuby“ pak spolupracujeme s dětskou zubní lékařkou z Náchoda, která ošetřuje dětské pacienty velmi citlivě, působení preventivní není zanedbatelné, výsledky v této spolupráci dávají tušit, že tato oblast se velmi často podceňuje.

ČÍM SE SPOLEČNOST DUHA ODLIŠUJE OD JINÝCH NADACÍ?

Nadace pracuje na principu naprosté dobrovolnosti s režimem bez zaměstnanců, s veřejnou kontrolou své činnosti na podporu dětí postižených tělesně, zrakově, sluchově, mentálně. Od roku 1991 podporujeme 50 center s postiženými dětmi jako jsou stacionáře, dětské domovy, ústavy z celé ČR.
Základní jmění nadace není při založení tvořeno finančními prostředky, ale jako jediná společnost nadace vložila do základního jmění obě loga znalecky ohodnocená na částku minimálně 1.625.000 Kč, výnosy pak získáváme z brandingu obou ochranných známek – ve světě v obchodním měřítku jde o známý způsob zhodnocení majetku, u nás v podmínkách ČR zatím o ojedinělý jev.. V roce 2004 pak došlo k navýšení základního jmění na částku 32.028.600 Kč, kterou nadace získala v rámci přerozdělení prostředků z II.vlny NIF realizovaného Úřadem Vlády ČR, když jde o velmi prestižní ocenění a uznávanou podporu. Taktéž prostředky z této podpory jsou určeny na podporu cílů nadace. Posledním, ale velmi zásadním rozdílem je ta skutečnost, že kmotři, čestní předsedové nadace jsou významné osobnosti sportovního, kulturního života, kteří se podílí na činnosti, nejsou jen „figurkami“ a mají zájem být informování o celé činnosti, kterou svými jmény garantují a svoji garanci si kontrolují a chrání se tak před svoji kompromitací. V účetnictví nadace nenaleznete náklady na pronájmy, náklady na telefony, náklady na „km“ apod., protože toto je vše co odčerpává finanční prostředky od dětí, a smyslem nadace je opak, tedy pomoci dětem….

ZÁKLADNÍ ÚDAJE KE SPOLEČNOSTI

 • sídlo: TRUTNOV, ul. kpt. Jaroše 324
 • telefon: +420777008951
 • e-mail: spol_duha@volny.cz
 • www.duhatu.cz
 • nadace založena: 21.srpna 1991 pod č.j. N-004/91 registrací na Ok. úřadě v Trutnově
 • nadační rejstřík: Krajský soud v Hr.Králové oddíl N, vložka 55 z 18. ledna 1999
 • základní jmění: 1 625 600 Kč v nepeněžním plnění 32.204.000 Kč peněžní plnění z II. vlny Nad. inv. fondu ČR
 • zakladatel: Zdeněk POUL, nar. 31.3.1963

SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI

Jana POULOVÁ                                                   Ing. Pavel BACH                                                     Lada ZEMANOVÁ
předsedkyně správní rady                                     člen správní rady                                                     člen správní rady

SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

JUDr. Karel JAROMĚŘSKÝ                                      Jan HRUŠKA                                                           Jiří MALINSKÝ
předseda dozorčí rady                                         člen dozorčí rady                                                    člen dozorčí rady

KDO JE ČESTNÝM PŘEDSEDOU A KDO JE KMOTREM?

Čestnými předsedy nadace se stali po jmenování prezidentem a zakladatelem Společnosti DUHA :
Jiří Šlégr, hokejista, držitel zlaté olympijské medaile v ledním hokejim, vítěz Stanely Cupu v roce 2002, aktivní účastník programů nadace a to zejména kampaně k projektu „Nemysli jen na sebe“, dobrá duše nadace od roku 1998.
 
Josef Laufer, herec, režisér, zpěvák, který svojí spoluprací s nadací navázal na odkaz svého otce MUDr. Maxmiliána Laufera, průkopníka v léčení dětské mozkové obrny. Josef Laufer se aktivně účastní akcí s dětmi v centrech, přibližuje šťastné dny dětem v jejich domovech apod. V nadaci od roku 1998.
 
Ak. mal. Petr Kadlec, známý restaurátor zejména spolupracuje na záchraně památek s organizací UNESCO, autor obou ochranných značek nadace, aktivní účastník celého nadačního dění. Působí jako „zdroj“ energie v těžkých dnech, v nadaci od počátku, od roku 1991.
 
Věra Martinová, zpěvačka, patronka centra v Novém Městě nad Metují, vždycky dokáže velmi krásně překvapit.

KMOTŘI NADAČNÍCH PROGRAMŮ

Generální manažer HC Pardubice Zbyněk Kusý, Jaromír Jágr hokejista NHL, ředitel Jágr teamu Praha Marián Jelínek, MISS ČR -Kateřina Stočesová, MISS SR 1999 - Andrea Verešová, Martin Straka, Josef Beránek, Václav Prospal, Jan Hrdina - hokejisté NHL hokejisté ČR Ladislav Lubina, Jiří Malinský, Jaroslav Kudrna, Stanislav Procházka, hokejový trenér Miloš Říha, kolektiv hokejistů HC Pardubice, kolektiv hokejistů Jágr team Praha, trenér Dušan Uhrin, kolektiv HC STARS Praha, Petra Volákova - TV PRIMA, Jana Adámková - TV NOVA, Zdeněk Hrubý Style…

Čestní předsedové spolu s kmotry se účastní akcí s dětmi, děti tak poznávají své hvězdy, kmotři poznávají jejich problematiku a nestojí rozhodně stranou. Kolektivy hokejistů finančně i materiálně podporují programy jdoucí prostřednictvím nadace přímo k dětem a jsou také kon-trolními orgány což posiluje vzájemnou důvěru k nadaci. Ověření u kmotrů , čestných předsedů nadace je dalším pilířem důvěryhodnosti nadace. My v nadaci říkáme, že nemáme co tajit, každý má právo o nadaci vědět vše, a právo vše také vidět, se vším se seznámit….

REALIZACE JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ

 1. „Nemysli jen na sebe“ v.s. 9999 (rekonstrukce DD, Stacionářů, kampaň s hokejisty ČR, hokejisty v NHL)
 2. „Korunka ke korunce“ v.s. 1111 (výzvy o konkrétní částku 1111,- Kč, nebo 2222,- Kč, 3333,- Kč 555,- Kč do jednotlivých oblastí soukromého podnikání, hradí se sportovní integrační akce postižených dětí)
 3. „Stacionáře“ v.s. 630331 (vybavení stacionářů o pomůcky, počítače, hry, pobyty, volný čas apod.)
 4. „EEG“ v.s. 39703 (přístrojové vybavení jako je elektroencefalograf pro vyšetření mozku apod.)
 5. „Centrální půjčovna pomůcek, vozíků apod. pro celou ČR“ v.s. 695925 (nakupují se pomůcky, zapůjčitelné na dobu určitou i dlouhodobou k užívání jak dětem v centrech tak i individuelně)
 6. „Zdravé zuby“ v.s. 695526 – prevence i ošetření v zubní ordinace nemusí být pro postižené dítko stresující, výborná spolupráce
 7. projekt „Domov na síti“ v.s. 7777 – snaha o zlepšení komunikace mezi dětmi ve stacionářích, dětských domovech a ústavech, snaha o vybavení center počítačovou technikou a její následné propojení po internetu, projekt je před spuštěním
 8. projekt „Divadelní činnost postižených dětí“ v.s. 8888 – ve spolupráci s SPC Náchod a předními českými herci se navazuje na výborné výsledkyv práci s postiženými dětmi v rámci dramatických, výtvarných kroužků

KDE JE MOŽNÉ SI NADAČNÍ MATERIÁL OVĚŘIT?

Krajský soud v Hradci Králové – povinně ze zákona uložena „Výroční zpráva“ k nahlédnutí
Asistentka senátora za volební obvod Trutnov Mgr. Ivana Adamce paní Zuzana Trösterová
Stacionář pro postižené děti v Trutnově, ředitelka paní BEZDĚKOVÁ - 499813066
Dětský domov Žatci, ředitelka paní Kohoutová - 415710588
Dětský domov Vrchlabí, ředitelka paní Dědečková - 499421516
Mgr. PaedDr. Zuzana Kottová
 
Jana POULOVÁ
předsedkyně správní rady